การประกันคุณภาพการศึกษา
 
คู่มือการประเมินคุณภาพ
 
ผลการประเมินคุณภาพ
 
กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
รวมเว็บไซต์พยาบาล
กระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
แผนกการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
อัลบั้มกิจกรรม
 
ปีการศึกษา2554
 
ปีการศึกษา2555
สภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
นโยบายสภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ประชาสัมพันธ์
    Facebook

    ลิงค์ภายใน ทอ.
  e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
    ประกาศ


ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
  • วัตถุประสงค์
    - เพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัย เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย และพยาบาล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ
    - สร้างความตระหนักในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของพยาบาล
    - เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติงานด้านคุณภาพการดูแลและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสุขภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ http://www.ns.mahidol.ac.th/conference/Patientsafety/
 รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559 
รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559    อ่านต่อ..

All..  
    ประกาศ,บทความ

 โครงการหนึ่งความดี หนึ่งพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ปฏิบัติธรรมทุกวันพระตลอดพรรษา 2557  
โครงการหนึ่งความดี หนึ่งพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ปฏิบัติธรรมทุกวันพระตลอดพรรษา 2557 ขอเชิญ ผู้บริหาร. คณาจารย์ นักเรียนพยาบาล แพทย์ พยาบาล ข้าราชการและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพระตลอดพรรษา2557 โดยมี นำทีมโดย ดร.พระมหานิรุตต์ ฐิตสํวโร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรม 3 ดี วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนและคณะ เวลา 19.00-21.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารเรียน. วพอ.พอ.โดยมีนท.หญิง ภัทรภรณ์ ภัทรโยธิน ประธานโครงการและ นต.หญิง สุดใจ ชาประเสริฐเลขาโครงการ.......................  อ่านต่อ..

All..  
    ผู้บังคับบัญชา

    งาน “ทอดผ้าป่าการศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    รอง สธ.พอ. เป็นผู้แทน พอ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ พระราชวังพญาไท วันอังคาร ที่ 25 พ.ย.57
    ลิงค์ภายนอก
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail