ประชาสัมพันธ์
 
ปฏิทินการรับสมัคร นพอ.
 
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อัลบั้มกิจกรรมสถาบัน
 
ปีการศึกษา 2557
 
ปีการศึกษา 2558
 
ปีการศึกษา 2559
ทำเนียบวิจัย
 
งานวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
คู่มือการประเมินคุณภาพ
 
ผลการประเมินคุณภาพ
 
กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
สภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
นโยบายสภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
บทความจาก KM
 
สรุปองค์ความรู้ 2559
 
พูดจาภาษา KM
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รวมเว็บไซต์พยาบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
แผนกการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
    Facebook

    ลิงค์ภายใน ทอ.
  e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
    กิจกรรมเด่น....ประจำ วพอ.พอ.
 
 
 
...............................................

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ขอชื่นชม "นพอ.จิตอาสา"
ที่ร่วมแจกของและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครฯ
ศิษย์เก่า ร.ท.หญิง พิมพวรรณ วิเศษศรี นักวิชาการด้านการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ได้มาร่วมเสวนาเรื่อง จัดการความขัดแย้งอย่างไรให้สร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง Creative Conflict Management วันที่ 22ส.ค.59 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารเรียน วพอ.พอ.

โครงการแลกเปลี่ยน Korea Armed Forces Nursing
วันที่ ๑ - ๕ ส.ค. ๕๙ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมการฝึกศึกษาMilitary Nursing เน้นด้าน emergency และ disaster และcaring in the battle field.

โครงการอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคารสูง ประจำปี ๒๕๕๙
โดยมี นาวาอากาศเอกเกรียงไกร โสธรชัย รองเสธ พอ. เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จำนวน ๒๘๙ คน

 

มอบตัว นพอ.และปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๙ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศนำทีมบริหาร ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ปิดท้ายด้วยการให้ผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการเป็นครอบครัวเดียวกัน

 

    บทความนิรภัยภาคพื้น
    ค่านิยมหลัก ทอ.

    ผู้บังคับบัญชา

    งาน “ทอดผ้าป่าการศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    รอง สธ.พอ. เป็นผู้แทน พอ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ พระราชวังพญาไท วันอังคาร ที่ 25 พ.ย.57
    ลิงค์ภายนอก
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail