การประกันคุณภาพการศึกษา
 
คู่มือการประเมินคุณภาพ
 
ผลการประเมินคุณภาพ
 
กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
รวมเว็บไซต์พยาบาล
กระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
แผนกการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
อัลบั้มกิจกรรม
 
ปีการศึกษา2554
 
ปีการศึกษา2555
ประกาศ,บทความ
สภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
นโยบายสภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ประชาสัมพันธ์
test
    Facebook

    ลิงค์ภายใน ทอ.
  e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
    กิจกรรมเด่น....ประจำ วพอ.พอ.
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  กรมแพทย์ทหารอากาศ
จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  ประจำปี ๒๕๕๙  เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  ๕๘  ปี
ในวันที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีพล.อ.ท. กัมปนาถ วีรกุล เป็นประธานในพิธี
ชมอัลบัมภาพ https://www.facebook.com/nc.rtaf.mi.th/photos/?tab=album&album_id=786592901442947
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จัดพิธีประดับยศ ให้แก่ 

๑. จ.อ.ชูติพันธ์ ศรีศิริ เป็น พ.อ.ต.ชูติพันธ์ ศรีศิริ
๒. จ.ต.วิกรม พึ่งเนตร เป็น จ.ท.วิกรม พึ่งเนตร
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเรียน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โดยมี น.อ.หญิงดลฤดี โรจน์วิริยะ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
ชมอัลบัมภาพ  https://www.facebook.com/268355049933404/photos/?tab=album&album_id=787126668056237


    ประกาศAll..  
    ผู้บังคับบัญชา

    งาน “ทอดผ้าป่าการศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    รอง สธ.พอ. เป็นผู้แทน พอ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ พระราชวังพญาไท วันอังคาร ที่ 25 พ.ย.57
    ลิงค์ภายนอก
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail