การประกันคุณภาพการศึกษา
 
คู่มือการประเมินคุณภาพ
 
ผลการประเมินคุณภาพ
 
กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
รวมเว็บไซต์พยาบาล
กระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
แผนกการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
อัลบั้มกิจกรรม
 
ปีการศึกษา2554
 
ปีการศึกษา2555
สภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
นโยบายสภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ประชาสัมพันธ์
    Facebook

    ลิงค์ภายใน ทอ.
  e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
    ประกาศ


All..  
    กิจกรรมเด่น..ประจำ วพอ.พอ.
 
 
พิธีมอบหมวกนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ .ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงาน วพอ.พอ.
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 
    วันสำคัญประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 วพอ.พอ.

ตุลาคม 2557
8 ตุลาคม 2557 วันออกพรรษา
13 ตุลาคม 2557 วันตำรวจ
14 ตุลาคม 2557 วันประชาธิปไตย
15 ตุลาคม 2557
19 ตุลาคม 2557 วันเทคโนโลยีของไทย
21 ตุลาคม 2557 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2557 วันสหประชาชาติ
31 ตุลาคม 2557 วันออมแห่งชาติ
   

ขอบคุณที่มา : http://calendar.kapook.com/2557/important.php

    ประกาศ,บทความ

 โครงการหนึ่งความดี หนึ่งพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ปฏิบัติธรรมทุกวันพระตลอดพรรษา 2557  
โครงการหนึ่งความดี หนึ่งพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ปฏิบัติธรรมทุกวันพระตลอดพรรษา 2557 ขอเชิญ ผู้บริหาร. คณาจารย์ นักเรียนพยาบาล แพทย์ พยาบาล ข้าราชการและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพระตลอดพรรษา2557 โดยมี นำทีมโดย ดร.พระมหานิรุตต์ ฐิตสํวโร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรม 3 ดี วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนและคณะ เวลา 19.00-21.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารเรียน. วพอ.พอ.โดยมีนท.หญิง ภัทรภรณ์ ภัทรโยธิน ประธานโครงการและ นต.หญิง สุดใจ ชาประเสริฐเลขาโครงการ.......................  อ่านต่อ..

All..  
    ผู้บังคับบัญชา

    การรับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศปีการศึกษา ๒๕๕๗
    กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2557
    โครงการบริการวิชาการประจำปี เรื่อง " บทบาทผู้บริหารสู่งาน palliative care วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557
    ลิงค์ภายนอก
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail
 e-Mail